Наръчник за преподаватели по чужди езици

Наръчник за преподаватели по чужди езици

Наръчникът е насочен към преподаватели и обучители, които искат да разнообразят и подобрят часовете си чрез употреба на онлайн ресурси, но не са сигурни какви фактори трябва да вземат предвид при подбора на подходящ и ефективен ресурс. Наръчникът предоставя и примерни планове за провеждане на урок, в които са представени конкретни примери как съответния ресурс е бил използван в клас.

Широката употреба на разнообразни компютърни програми в ежедневието убеждава и преподавателите да интегрират ИКТ в класната стая и по този начин да направят процеса на преподаване и обучение по-ефективен. Презентациите, образователните симулационни игри, интерактивните упражнения, в комбинация със силата на Интернет и почти безкрайните отворени образователни ресурси сепревръщат в мощен инструмен за подпомагане на чуждоезиковото обучение. В същото време обаче нарастващия брой на софтуерни програми и сложната природа на някои от тях се явяват предизвикателство и спънка за много преподаватели. Не става въпрос само за избор на ресурс и употребата му в клас. Трябва да се избере най-подходящия ресурс, най-приложим към нуждите на обучаемите, както и съобразен с учебния план и тенденциите в развитието на технологиите. В тази секция ще намерите полезна информация и списък с опорни точки и аспекти, които трябва да обмислите преди да пристъпите към избор и приложение на онлайн ресурс в клас.

Какво съдържа Наръчникът?

В днешно време знаем, че няма специфичен начин на учене, но има различни типове учащи и обучителни методи. Обучителните дейности вече не са свързани само с традиционното обучение, провеждащо се лице в лице в класна стая. Технологиите променят начина, по който нашето общество функционира. Те ни предоставят нови възможности и ни дават достъп до източници, които преди дори не бихме могли да си представим.

За съжаление, нашата образователна система не е достатъчно гъвкава, за да приложи всички тези безплатни възможности. Образователните институции и респективно учителите не получават достатъчна подкрепа и инструкции как да адаптират учебните си планове към нуждите на обучаемите. Много обучители споделят, че липсата на необходимите умения и забързаните графици им пречат да адаптират учебния материал към съвременните и иновативни методи и стратегии на преподаване.

Този проект цели да разреши всички тези проблеми чрез създаване на справочник за обучители по английски, който да им помогне да придобият и подобрят своите умения, свързани с информацинните технологии. Справочникът ще покаже по разбираем и достъпен начин на обучителите по езици как да приложат ефективно модерните технологии в преподаването си. Така обучителите ще разполагат с по-широк диапазон от варианти за преподаване.

На база заключенията от методологическия и технически анализ на 100-те обучиетлни ресурса, беше създаден Онлай Каталог, който съдържа полезни съвети, насоки и препоръки за преподаватели по чужди езици относно примери за прилагане на инструментите в реална обучителна среда, както и за получаване на обратна връзка от обучаемите. Наръчникът е насочен към обучители, които имат желание да подобрят и разнообразят начина си на преподаване, но не винаги са сигурни кои фактори трябва да вземат предвид при избора на онлайн обучителен ресурс или към такива, които търсят конкретен пример как да приложат определен ресурс в клас.

Как функционира Наръчникът?

Чуждоезиковото обучение чрез онлайн ресурси предоставя динамика, която не може да се постигне само чрез традиционните обучителни методи. В днешно време Интернет предлага безкраен набор от инструменти, които биха могли да се включат в часовете по чужди езици. Целта на настоящия Наръчник е да подпомогне преподавателите в процеса на избор на онлайн ресурс и да предостави разнообразни опции за неговото приложение.

Ако не сте напълно сигурни как да изберете най-подходящия ресурс, ще намерите цялата необходима за това информация в секция „Насоки“ на Наръчника. Там ще намерите съвети относно аспектите, които трябва да имате предвид при избора на ресурс.

Ако нямате ясна представа от какъв тип инструмент имате нужда, можете да разгледате Онлайн каталога. Ако вече сте намерили подходящ ресурс, можете да намерите подробна информация за него в методологическия и техническия доклад. Наръчникът е динамичен ресурс, който предлага разнообразни планове за уроци, свързани с различни обучителни инструменти.

Съдържа следните раздели:

 • Описание на обучителните групи: Тук ще намерите кратко описание на обучителните групи, за които първоначално е бил създаден урока. Това ще Ви помогне да определите дали плана ще е подход ящ за групата, на която преподавате в настоящия си вид, или ще е необходимо да го адаптирате според вашите нужди или тези на обучаемите.
 • Планове за уроци: Тук ще намерите планове на уроци с детайлни инструкции за приложение на съответния ресурс в клас. Плановете съдържат информация за обучителните цели, които ресурса поставя; предварително необходимите знания и умения, които трябва да имат обучаемите, за да могат да участват ефективно в дейностите; приблизителното времетраене на всяка дейност; необходими материали; разпределение на групата; роля на преподавателя и на обучаемите във всяка дейност. Секция „Коментари“ съдържа полезни коментари, които да подпомагат преподавателите в подготовката на урока.
 • Обратна връзка: Тук можете да намерите коментари и препоръки от преподаватели и обучаеми, които вече са използвали съответния ресурс. Ще разберете кои дейности са проработили добре и при кои е имало нужда от допълнителни подобрения и адаптация.
 • Предложения за промени и подобрения: Тази част е неразривно свързана с предишната и ще съдържа предложения за промени и подобрения в плана на урока. Тази секция може да е много полезна при адаптирането на урока според Вашите нужди и тези на групата.

Насоки за преподаватели

Според специалисти в чуждоезиковото обучение, интегрирането на ИКТ в класната стая може да направи обучителния процес много по-ефективен. В резултат на това се появиха множество разнообразни онлайн платформи и програми, които да подпомагат обучителния процес. Презентации, образователни симулационни игри, интерактивни упражнения, в комбинация с Интернет и безкрайните отворени образователни ресурси превръщат ИКТ в мощен инструмент за преподаване и обучение, но в същото време непрекъснато нарастващия брой и сложност на тези ресурси превръща употребата им в предизвикателство за много преподаватели. Не е достатъчно само да се подбере определен обучителен инструмент, който да се приложи в клас. Ключът към ефективното чуждоезиково обучение е да се подберат правилните ресурси, отговарящи на специфичните нужди на обучаемите, като едновременно с това да са в съответствие с учебния план и тенденциите в развитието на технологиите. В тази секция ще намерите полезни съвети и препоръки, които ще Ви помогнат при избора на най-подходящия инструмент/ресурс.
Основни въпроси

Преди да започнете да търсите ресурс помислете какво умение бихте искали да практикуват или подобрят Вашите ученици. Ако преподавате повече от един чужд език, помислете също и на кой искате на наблегнете в момента.

Какво да имате предвид

 • На кое умение/тема бихте искали да са посветени упражненията? – Лексика; Граматика; Умения за разговор и произношение; Умения за писане; Слушане с разбиране; Четене с разбиране.
 • - За практикуването на кой чужд език трябва да са подходящи упражненията?
Обучителната група

Описанията на обучителни групи в настоящия Наръчник целят да Ви помогнат да добиете представа за какъв тип обучаеми са подходящи упражненията. В тях се включва основна информация като възраст и пол, както и по-детайлна – предишен опит в практикуване на езика; обучителни цели; натрупани умения и т.н. Например ако обучаемите нямат никакъв опит в използването на онлайн инструменти, то може би някои по-сложни за употреба ресурси не са подходящи за тях. Тази информация е от основно значение при избора на най-подходящ ресурс за определена обучителна група.

Какво да имате предвид

 • Колко обучаеми има в групата?
 • Колко от тях са жени и колко са мъже?
 • На каква възраст са?
 • Всички обучаеми ли са от една националност или групата е смесена?
 • Всички обучаеми ли имат един майчин език?
 • Обучаемите владеят ли чужди езици? Ако да, какви?
 • Ако в групата има чужденци – от колко време са в страната?
 • Какво образование имат обучаемите?
 • Има ли обучаеми, които имат нужда от допълнителна помощ за справяне със зададените задачи и упражнения?
 • Обучаемите имат ли време за домашни задания?
 • Поради каква причина изучават съответния език? (работа; университет; хоби; курс, организиран от бюро по труда или друга агенция; др.)
 • Къде се провежда курсът – дали обучаемите се събират на едно място в образователен център или участват от дома или работата си?
 • Обучаемите имат ли опит с използването на онлайн курсове? Ако да, колко от тях имат и в какъв тип курсове са взели участие?
 • Колко често обучаемите употребяват дигитални инструменти и медии и какъв тип?
 • Какъв опит имат обучаемите в употребата на компютри и онлайн обучителни програми?
Курсът

Следващите въпроси имат се отнасят до чуждоезиковия курс – ниво, структура и цели. Въпросите ще Ви помогнат да добиете представа за продължителността, честотата на занятията, местоположението, нивото, необходимите материали и използвани методи, при употребата на даден ресурс/инструмент/упражнение. За да бъде Вашият метод на преподаване възможно най-ефективен, е необходимо да си създадете определен стил, който да прилагат е в работата си. Много важно е най-напред да дефинирате целите на курса, за да сте сигурни, че те са в съответствие с тези на обучаемите в групата.

Какво да имате предвид:

 • Към кого е насочен курсът?
 • Каква е целта на курса?
 • Какво е нивото на владеене на езика на обучаемите?
 • Какво ниво на владеене искат да достигнат? Защо това им е необходимо?
 • Продължителност на курса: Колко е дълъг целия курс? Ако се състои от отделни занятия, какъв е техния брой и времетраене?
 • Колко време трае един урок/занятие?
 • По кое време на деня се провежда – сутрин, вечер, през уикенда?
 • С каква честота е курсът - два пъти седмично, всеки ден, един път седмично?
 • Какви учебници и други материали се използват по време на занятията?
 • Кой подбира учебниците и материалите и прави учебния план – преподавателят; образователния център; училището?
 • Какъв метод на преподаване се използва?
Технически изисквания

Техническите изисквания са важни за ефективността на курса. Преподавателите и обучаемите трябва да имат адекватни технически умения, за да използват онлайн ресурси по най-добрия начин. Например няма никакъв смисъл да се използва мобилно приложение или онлайн ресурс при групи, в които обучаемите нямат никакви или много слаби ИКТ умения. За да могат обучаемите да извлекат най-голяма полза от обучението е много важно да се имат предвид техническите изисквания и необходими материали/оборудване при употребата на онлайн ресурси/инструменти.

Какво да имате предвид

 • Всички обучаеми ли имат умения за работа с компютър? Ако не, колко от тях нямат?
 • Вие като преподавател, имате ли умения за работа с компютър?
 • Всички обучаеми ли имат еднакво ниво на технически умения или някои от тях са значително по-напреднали от други?
 • Всички обучаеми ли имат достъп до следното по време на курса:
  • Компютър
  • Интернет
  • Слушалки
  • Wifi
 • Всички обучаеми ли имат достъп до следното у дома:
  • Компютър
  • Интернет
  • Смартфон
 • Всички обучаеми ли имат имейл акаунт? Ако не, колко от тях нямат?
Класната стая

Описанието на класната стая е важно при организацията на курса. За да е възможно най-ефективен, наличието на определени материали и оборудване е силно препоръчително, а понякога задължително. За да може обучителния процес да протича гладко и ефективно е необходимо обучаемите да имат равен достъп до материали и оборудване. Недопустимо е, например, някои обучаеми да имат достъп до речник, а други не.

Какво да имате предвид:

 • Налични ли са следните материали/оборудване във Вашата класна стая?
  • Компютър (Ако да, колко компютъра има? Има ли по един компютър за всеки обучаем?)
  • Wifi
  • Проектор & Екран (Ако не, обучителната институция разполага ли с такива, които могат да се резервират за урока?)
  • Колони
  • Интерактивна дъска
  • Речници (Ако да, какъв тип – едноезични или двуезични? Колко речника има на разположение? Ако няма, обучителната институция разполага ли с такива, които могат да се резервират за урока)
 • Как са разположени масите и столовете в класната стая? (редове; под формата на U; две маси една до друга или няма определен ред)
 • Има ли възможност подредбата да се променя според нуждите на урока?
Други аспекти

Освен обучителната група, концепцията на курса, техническите параметри и условията в класната стая, има и други аспекти, на които трябва да обърнете внимание при организацията на курса. Дори и да не изглеждат неразривно свързани с обучителния процес е важно да се вземат предвид. Например, ако участниците живеят в отдалечена зона е възможно достъпът им до Интернет да е ограничен. Това може да направи свалянето на големи файлове или използването на сайтове, които изискват бърза връзка невъзможно. От друга страна, ако живеят в голям град, е много вероятно да прекарват известно време на ден в градския транспорт. В такъв случай би било идеално за тях да използват мобилни приложения, които да им позволят да се обучават докато чакат или пътуват в градския транспорт.

Какво да имате предвид

 • Колко време е необходимо, за да се подготвите за прилагането на определен ресурс в клас?
 • Колко време имате да отделите за подготовка на следващия час?
 • Географското местоположение прави ли използването на определени ресурси/инструменти по-лесно и полезно?
 • Географското местоположение явява ли се пречка при употребата на дадени ресурси/инструменти?

Методически планове на уроци - примери

14/11/2016

Classroom.bg

Описание на групата Език: Английски Умение за практикуване/подобрение: Граматика Обучителната група Брой обучаеми: 2 групи X 15 ученика (17 мъже, 13 жени) Възраст: 9 – 12 […]
14/11/2016

Jojo sucht das Glück

Описание на групата Език: Немски Умение за практикуване/подобрение: Разговор Обучителната група Брой на обучаемите: 19 (13 мъже, 6 жени) Възраст: 18 – 50 Обучаемите в групата […]
14/11/2016

Going to the Taverna

Описание на групата Език: Гръцки Умение за практикуване/подобрение: Слушане с разбиране Обучителната група Брой обучаеми: 20 (8 мъже, 12 жени) Възраст: 20-55 години Обучаемите в групата […]
14/11/2016

BBC Talking business

Описание на групата Език: Английски Умение за практикуване/подобрение: Четене с разбиране Обучителната група Брой обучаеми: 9 (4 мъже, 5 жени) Възраст: 24 – 53 Групата е […]
14/11/2016

I want to talk about …

Описание на групата Език: Английски Умение за практикуване/подобрение: Лексика Обучителната група Брой обучаеми: 20 (разделени в две групи) – 14 жени, 6 мъже Възраст: 18 – […]