YouTube – rozumienie ze słuchu

Przewodnik po narzędziach MALL
27/07/2017
History of pizza – czytanie ze zrozumieniem
29/09/2017

YouTube – rozumienie ze słuchu

Informacje ogólne

  • Język: dowolny (plan lekcji dla kursu języka angielskiego)
  • Umiejętność: rozumienie ze słuchu
  • Grupa docelowa: wszyscy uczący się

Krótki opis

Pomimo znaczenia słuchania w procesie nauczania i uczenia się języków obcych, kompetencji tej nie poświęca się tak wiele uwagi, jak pozostałym, w związku z czym, uczący się są słabiej zmotywowani do wykorzystywania umiejętności rozumienia ze słuchu, jako narzędzia pomagającego im w procesie uczenia się języków. Narzędzie to składa się z określonych czynności, które mają na celu pokazanie potencjału YouTube w rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu.

Ćwiczenia te można dostosować do dowolnego poziomu, w zależności od kreatywności nauczycieli oraz poziomu umiejętności ICT uczących się.


Tworzenie narzędzia

Idea / pomysł / skąd decyzja o opracowaniu tego narzędzia

Słuchanie to umiejętność, którą nauczyciel powinien rozwijać i podkreślać jej znaczenie, ponieważ uczący się rzadko to zauważają i wykorzystują w procesie uczenia się. Słuchanie to coś więcej niż tylko zrobienie określonego ćwiczenia. W rzeczywistości jest to bardziej skomplikowana umiejętność, która obejmuje, oprócz słuchania, emocje i uczucia, towarzyszące komunikacji, oraz interpretacji przekazu, niezależnie od tego, czy są to komunikaty słowne czy niewerbalne. Uczący się powinni być aktywnymi słuchaczami, łącząc słowa z ich znaczeniem. “Aktywne słuchanie wymaga, aby słuchający usłyszał słowa i powiązał z nimi określone uczucia. Słuchanie jest najlepszym sposobem na otrzymanie znacznej ilości wiedzy i radości płynącej z nauki.

Aby rozwijać zdolność słuchania i mówienia uczących się, nauczyciele mogą wykorzystywać filmy. Zapewnienie studentom odsłuchanie prawdziwych rozmów native speakerów wraz z napisami może być bardzo pomocne w procesie nauczania. Uzupełnienie (często) skryptowych i standardowych nagrań z podręczników, autentycznymi rozmowami, które można znaleźć w wielu podcastach, jest atrakcyjna opcją dla nauczycieli języków i uczących się.

Narzędzia i metody wykorzystane w opracowaniu narzędzia

Zbadaliśmy potencjalne możliwości korzystania z YouTube w celu ćwiczenia rozumienia ze słuchu, w klasach, gdzie naucza się różnych języków na różnych poziomach.

Opracowaliśmy kilka przykładowych ćwiczeń dotyczących rozumienia ze słuchu w języku angielskim, ponieważ angielski jest powszechnie używany, a nauczycielom łatwiej będzie zrozumieć prezentowane pojęcia i wykorzystać je w swoich zajęciach językowych.

Skoncentrowaliśmy się na autentyczności filmów używanych w ćwiczeniach, oraz ograniczeniach dotyczących praw autorskich, które należy wziąć pod uwagę wykorzystując materiały zamieszczone na YouTube.

 

Zasoby użyte do opracowania narzędzia (ludzie, sprzęt itd.)

Ćwiczenia zostały opracowane przez nauczyciela języków we współpracy z osobą techniczną.

YouTube można łatwo dostępny z dowolnego urządzenia (komputera, laptopa, tabletu lub smartfonu), które ma dostęp do Internetu. Przesyłanie strumieniowe wideo z YouTube wymaga dużej przepustowości i należy wziąć pod uwagę ograniczenia dotyczące dostępnej przepustowości, zwłaszcza w przypadku smartfonów korzystających z danych mobilnych, a nie wifi.

Problemy napotkane podczas opracowywania narzędzia

Istnieją pewne ograniczenia w korzystaniu z YouTube. Po pierwsze, materiały dostępne na YouTube mają różne ograniczenia dotyczące praw autorskich. Jeśli uczący się chcą, aby nauczyciel wykorzystał filmy, które nie są dostępne w YouTube ze względu na przepisy o naruszeniu praw autorskich, nauczyciele będą musieli pozyskać te je samodzielnie.


Korzystanie z narzędzia

Dydaktyczna analiza narzędzia

Wprowadzenie:

Ponieważ YouTube i inne portale oferujące filmy wideo, przyciągają uwagę uczących się ponieważ angażują zmysły słuchu i wzroku, kreatywni nauczyciele mogą łatwo znaleźć nowe sposoby ich wykorzystania w ćwiczeniu rozumienia ze słuchu.

Możliwe zastosowania YouTube obejmują analizę konwersacji, podkładanie głosu do zwiastunów filmowych, Vlogging, robienie notatek i streszczeń, prezentacje różnych dialektów.

 

Opis możliwych zastosowań w klasie:

Analiza konwersacji: aktywność ta nadaje się dla uczących się na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym i może przyczynić się do wzrostu świadomości w zakresie efektywnych technik konwersacji, jak również problemów komunikacyjnych, których można uniknąć. Podczas ćwiczenia uczący się oglądają materiały wideo, wybrane przez nauczyciela (mogą tez sami wybrać interesujące ich filmy), które prezentują efektywne i nieefektywne techniki konwersacji. Na przykład, uczący się mogą znaleźć film przedstawiający rozmowę nieefektywną, ponieważ brakuje w niej jasnych odpowiedzi czy pytań. Z drugiej strony, uczący się mogą wyszukać film prezentujący rozmowę, która jest dobrze prowadzona, podczas której rozmówcy zadają właściwe pytania a wymiana informacji przebiega efektywnie. Szukając odpowiednich filmów prezentujących konwersację na YouTube, uczący się muszą ocenić przebieg oglądanych rozmów, a tym samym uczą się języka.

Podkładanie głosu pod trailery: w tym ćwiczeniu uczący się wybierają dowolny dwuminutowy trailer dostępny na YouTube. Następnie spisują treść tego trailera. Po tym film można pobrać z YouTube i usunąć ścieżkę dźwiękową za pomocą bezpłatnego programu YouTube Downloader (http://youtubedownloader.com/). Wykorzystując spisaną transkrypcję, uczący się mogą nagrywać własne głosy, przywiązując dużą uwagę do mimiki i synchronizacji dźwięku z obrazem. Pozostali uczący się mogą głosować na różne postaci, a także odgrywać rolę narratora. Po zakończeniu nagrywania uczący się mogą użyć edytorów Apple lub Windows, aby ponownie zdubbingować trailer. Działanie to wymaga wielokrotnego odsłuchania w celu spisania skryptu, a następnie wielokrotnego nagrania, w których uczący się próbują odtworzyć właściwą intonację i wymowę. Ocena oparta jest na dokładności słuchania i mówienia.

Vlogging: jest to skrót od “blog wideo”, a blog jest skrótem od “web log”. W istocie vlog to pamiętnik online w formie wideo. W YouTube pojawiło się wiele vlogów, które można wskazać uczącym się, aby mogli dalej ćwiczyć umiejętność rozumienia ze słuchu, szczególnie w przypadku autentycznego języka.

Notatki i streszczenia: AChoć ta aktywność może być przeznaczona dla uczących się początkujących i średniozaawansowanych (pre-intermediate), najlepiej odpowiada potrzebom studentów na poziomie średnim lub wyższym. Tworzenie notatek i streszczeń wymaga, aby uczący się korzystali z YouTube, i słuchając wykładów na różne tematy, notowali głównych punktów i ważnych szczegółów, sprawdzali i swoje notatki z partnerem, słuchali ponownie, aby dopracować swoje notatki, a następnie napisali ich streszczenie. Mogą następnie obejrzeć fragment zapisu i porównać ich streszczenia ze swoimi kolegami z klasy i nauczycielami. Jeśli podsumowania uczących się różnią się znacznie od nauczyciela, nauczyciel może wskazać, dlaczego zdecydował się na informacje zawarte w swoim podsumowaniu.
Na przykład, wskazując na konkretne znaczniki wypowiedzi, które wskazują na ważny element informacji w tekście, nauczyciele pokazują, na co uczący się powinni zwracać uwagę w przyszłych zadaniach z podobnymi tekstami. Dobrym źródłem przemówień na różne tematy są rozmowy TED. Rozmowy TED są zazwyczaj ograniczone do mniej niż 20 minut, a do większości z dostępna jest transkrypcja. Znajdziemy je na stronie (http://www.ted.com). Mimo, że notowanie i pisanie streszczeń jest trudne do opanowania, są to niezbędne umiejętności, sprawdzane w wielu standardowych testach zaawansowania. YouTube daje możliwość ćwiczenia tych umiejętności oferując wysoce atrakcyjne materiały. Ocena notatek może być bardzo czasochłonna dla nauczyciela, ponieważ wymaga sprawdzenia, które punkty zostały uwzględnione, zrozumiane i prawidłowo sformułowane. Alternatywą do sprawdzania notatek uczących się byłoby wykorzystanie zadań wymagających od studentów reintegracji wiedzy z ich notatek, takich jak napisanie krótkiego eseju na temat lub krótkie ustne sprawozdanie, które może być wykorzystane do oceny.

Plusy i minusy:

PLUSY

MINUSY

  • Łatwy dostęp za pośrednictwem różnych urządzeń
  • Duża ilość dostępnej treści
  • Materiały autentyczne
  • Inny rodzaj zadań
  • Wykorzystanie YouTube ograniczają prawa autorskie
  • Studenci spędzają zbyt dużo czasu na przeglądaniu strony
  • Niektóre kraje wprowadziły zakazy dotyczące YouTube i tego typu stron

 

Wniosek:

Jeśli uczący się i nauczyciele mają dostęp do Internetu, YouTube może być cennym narzędziem, za pomocą którego można w ciekawy sposób nauczać języków obcych. Korzystanie z YouTube zarówno w klasie, jak i poza nią może wpłynąć na zwiększenie umiejętności mówienia, słuchania i wymowy. Filmy na YouTube można wykorzystać do prowadzenia lekcji z zakresu kultury i zwiększenia ekspozycji na autentyczny język.

 


Analiza techniczna narzędzia

YouTube to narzędzie przeglądania treści, które może być w prosty sposób wykorzystane przez nauczycieli i uczących się i jest dostępne na komputer, laptop, tablet, smartfon, a nawet telewizor. Potrzebne jest tylko połączenie z Internetem, które musi być wystarczająco szybkie (szerokopasmowe), ponieważ oglądanie filmów online wymaga dużej przepustowości. Oznacza to, że w klasie z wieloma komputerami dzielącymi takie same połączenia szerokopasmowe uczący się będą zmagać się z opóźnieniami podczas oglądania filmów jednocześnie.

Dodawanie filmów na YouTube jest łatwe, wystarczy mieć konto Google, które można utworzyć bezpłatnie. Większość smartfonów i tabletów obsługuje przesyłanie plików wideo bezpośrednio na YouTube. Przetwarzanie filmów przed przesłaniem nie jest łatwym zadaniem, wymaga wiedzy technicznej i może być czasochłonne.

 


Pobierz plan lekcji w PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *